Informació del contribuent

IMPOST DE VEHICLES – del 15 de març al 15 de maig

IBI URBANA – de l’1 de juny al 31 de juliol

IBI RÚSTICA – de l’1 de juny al 31 de juliol

TAXES CEMENTIRI – de l’1 de setembre al 31 d’octubre

TAXES CLAVEGUERAM – de l’1 de setembre al 31 d’octubre

TAXES ESCOMBRARIES – del 15 d’abril al 15 de juny

TAXES GUALS – de l’1 de setembre al 31 d’octubre

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES – de l’1 de setembre al 31 d’octubre


LLOCS I MITJANS DE PAGAMENT

A les oficines de les següents entitats col·laboradores: Caixa de Girona, Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Catalunya, Caixa Sabadell, Caixa Laietana, Caixa Manresa, Caixa Penedés, Caja Duero, Caja Madrid, Ibercaja, Bancaja, Banco Popular, Banco Pastor, Banco Santander, BBVA, presentant el tríptic que rebreu al vostre domicili.

El pagament es podrà efectuar amb diners de curs legal o xec nominatiu a favor de XALOC. Així mateix, es podrà pagar

mitjançant el document tramès als subjectes passius, proveït de codi de barres o bé ordenant el càrrec en compte bancari.

Igualment, l’oficina virtual de XALOC facilitarà la realització dels pagaments per Internet.


PERÍODE EXECUTIU

Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin de conformitat amb allò que es disposa a la Llei 58/2008, general tributària.


INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol aclariment adreceu-vos a l’oficina central de XALOC: a Girona, C/ Sant Francesc, 29-1a. Telèfon 902 103 952 – Fax 972 205 822.

Horari: de dilluns a divendres 8.00 h a 15.00 h.