Política de privacitat

1.TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web és l’Ajuntament de Capmany. El tractament de dades es realitza d’acord a les competències municipals i els serveis que ens sol·licita.

Els serveis de l’Ajuntament estan adreçats als ciutadans que legalment puguin lliurar i consentir el tractament de les seves dades, majors de 14, excepte que es requereixi l’autorització expressa dels seus tutors legals o dels titulars de les dades, com seria el cas dels serveis que impliquen algun tipus de relació contractual, recollida de dades econòmiques o relatives a altres membres de la família.

Els tractaments que es realitzen des del web són:

tractament

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha demanat i l’aplicació de les competències pròpies de l’Ajuntament.

Per dur a terme les activitats i serveis de l’Ajuntament fem ús de serveis (Seu electrònica, hostatges del web, etc.) que es troben allotjats en plataformes tecnològiques de empreses dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. Vostè pot:

 • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
 • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Si desitja exercir els seus drets o conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint un escrit a l’Ajuntament de Capmany – Plaça del Fort, 1–  Capmany 17750 (Girona), indicant a l’assumpte: Ref. Protecció de Dades.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.


2. INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: AJUNTAMENT DE CAPMANY -NIF: P1704600D
 • Adreça postal: Plaça del Fort, 1, 17750-CAPMANY (GIRONA)
 • Telèfon: 972549017
 • Correu electrònic: ajuntament@capmany.cat
 • Delegat de Protecció de Dades (DPD):
  Contacte DPD: C/ Elx, 8, bxs.-A, 17600-FIGUERES (GIRONA) – dpd@comseveral.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • A l’AJUNTAMENT DE CAPMANY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de confeccionar el padró municipal, realitzar la gestió i control dels moviments de població al municipi, estadístiques, procediments administratius, servei de certificació i atenció al ciutadà.
  •No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.

Per quant temps conservarem les seves dades?

 • No existeix la supressió de dades, tota vegada que encara que es produeixi la baixa del padró, és necessari conservar-les a efectes històrics, estadístics i científics.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Art. 6.1. c) del RGPD – Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament (Art. 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril – Art. 42 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • INE (Institut Nacional d’Estadística)/Oficina del Cens electoral.

Transferències de dades a tercers països?

 • No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació i informació sobre si a l’AJUNTAMENT estem tractant, o no, dades personals que el concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’AJUNTAMENT deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el seu cas, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions informatives utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se a l’Ajuntament presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’Ajuntament, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los a la web de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una petició documentada adreçada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament (dpd@comseveral.com), o bé presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214, esc. A, 1r-1a, 08008-Barcelona. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?

 • Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT DE CAPMANY per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant. També poden provenir de registres públics i del cens promocional, així com d’altres fonts accessibles al públic en general.
 • Les categories de dades que es tracten són dades identificatives, d’allotjament o habitatge, acadèmiques o professionals i de caràcter personal, com per exemple, estat civil, dades familiars, data de naixement, edat, etc.

AUTORITZACIÓ PER REPRESENTACIÓ

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: AJUNTAMENT DE CAPMANY -NIF: P1704600D
 • Adreça postal: Plaça del Fort, 1, 17750-CAPMANY (GIRONA)
 • Telèfon: 972 549 017
 • Correu electrònic: ajuntament@capmany.cat
 • Delegat de Protecció de Dades (DPD):

Contacte DPD: C/ Elx, 8, bxs.-A, 17600-FIGUERES (GIRONA) – dpd@comseveral.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • A l’AJUNTAMENT DE CAPMANY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registrar l’entrada i sortida de documents i tramitar els expedients.
 • No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.

Per quant temps conservarem les seves dades?

 • Permanentment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Art. 6.1.c) del RGPD – Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament; Art. 6.1.a) del RGPD – Consentiment de l’interessat; Art. 6.1.e) del RGPD – Tractament necessari per a una missió realitzada en l’exercici de poders públics (Art. 5 i 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Les dades seran comunicades, en el seu cas, a l’òrgan o entitat competent per a la continuació del tràmit.

Transferències de dades a tercers països?

 • No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació i informació sobre si a l’AJUNTAMENT estem tractant, o no, dades personals que el concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’AJUNTAMENT deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el seu cas, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions informatives utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se a l’Ajuntament presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’Ajuntament, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los a la web de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una petició documentada adreçada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament (dpd@comseveral.com), o bé presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214, esc. A, 1r-1a, 08008-Barcelona. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?

 • Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT DE CAPMANY per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant. També poden provenir d’altres administracions públiques.
 • Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

SOL·LICITUD EXEMPCIÓ/BONIFICACIÓ TRIBUTS MUNICIPALS

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: AJUNTAMENT DE CAPMANY -NIF: P1704600D
 • Adreça postal: Plaça del Fort, 1, 17750-CAPMANY (GIRONA)
 • Telèfon: 972549017
 • Correu electrònic: ajuntament@capmany.cat
 • Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPD: C/ Elx, 8, bxs.-A, 17600-FIGUERES (GIRONA) – dpd@comseveral.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • A l’AJUNTAMENT DE CAPMANY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de bonificació de la taxa.
 • No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.

Per quant temps conservarem les seves dades?

 • Durant la tramitació del procediment, durant el temps en què s’estigui gaudint de la bonificació i, en el seu cas, durant el termini establert per la normativa per determinar responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Art. 6.1.c) del RGPD – Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament; (Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, RDL 2/2004, de 5 de març i Ordenances Municipals).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Administració pública amb competència en la matèria.

Transferències de dades a tercers països?

 • No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació i informació sobre si a l’AJUNTAMENT estem tractant, o no, dades personals que el concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’AJUNTAMENT deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el seu cas, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions informatives utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se a l’Ajuntament presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’Ajuntament, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los a la web de l’Agència Catalana de Protecció de Dades:http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una petició documentada adreçada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament (dpd@comseveral.com), o bé presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214, esc. A, 1r-1a, 08008-Barcelona. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?

 • Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT DE CAPMANY per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant.
 • Les categories de dades que es tracten són dades identificatives i, en el seu cas, de salut (dades de categoria especial).

INSTÀNCIA GENÈRICA

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: AJUNTAMENT DE CAPMANY -NIF: P1704600D
 • Adreça postal: Plaça del Fort, 1, 17750-CAPMANY (GIRONA)
 • Telèfon: 972549017
 • Correu electrònic: ajuntament@capmany.cat
 • Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPD: C/ Elx, 8, bxs.-A, 17600-FIGUERES (GIRONA) – dpd@comseveral.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • A l’AJUNTAMENT DE CAPMANY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registrar l’entrada i sortida de documents i tramitar els expedients.
 • No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.

Per quant temps conservarem les seves dades?

 • Permanentment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Art. 6.1.c) del RGPD – Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament; Art. 6.1.a) del RGPD – Consentiment de l’interessat; Art. 6.1.e) del RGPD – Tractament necessari per a una missió realitzada en l’exercici de poders públics (Art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i Llei 26/2010, de 3 d’agost).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Les dades seran comunicades, en el seu cas, a l’òrgan o entitat competent per a la continuació del tràmit.

Transferències de dades a tercers països?

 • No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació i informació sobre si a l’AJUNTAMENT estem tractant, o no, dades personals que el concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’AJUNTAMENT deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el seu cas, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions informatives utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se a l’Ajuntament presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’Ajuntament, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los a la web de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una petició documentada adreçada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament (dpd@comseveral.com), o bé presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214, esc. A, 1r-1a, 08008-Barcelona. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?

 • Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT DE CAPMANY per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant. També poden provenir d’altres administracions públiques.
 • Les categories de dades que es tracten habitualment en aquests tràmits són dades identificatives.

DECLARACIÓ JURADA

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: AJUNTAMENT DE CAPMANY -NIF: P1704600D
 • Adreça postal: Plaça del Fort, 1, 17750-CAPMANY (GIRONA)
 • Telèfon: 972549017
 • Correu electrònic: ajuntament@capmany.cat
 • Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPD: C/ Elx, 8, bxs.-A, 17600-FIGUERES (GIRONA) – dpd@comseveral.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • A l’AJUNTAMENT DE CAPMANY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registrar l’entrada i sortida de documents i tramitar els expedients.
 • No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.

Per quant temps conservarem les seves dades?

 • Permanentment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Art. 6.1.c) del RGPD – Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament; Art. 6.1.a) del RGPD – Consentiment de l’interessat; (Art. 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Les dades seran comunicades, en el seu cas, a l’òrgan o entitat competent per a la continuació del tràmit.

Transferències de dades a tercers països?

 • No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació i informació sobre si a l’AJUNTAMENT estem tractant, o no, dades personals que el concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’AJUNTAMENT deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el seu cas, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions informatives utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se a l’Ajuntament presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’Ajuntament, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los a la web de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una petició documentada adreçada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament (dpd@comseveral.com), o bé presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214, esc. A, 1r-1a, 08008-Barcelona. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?

 • Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT DE CAPMANY per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant. També poden provenir d’altres administracions públiques.
 • Les categories de dades que es tracten en aquests tràmits són dades identificatives.

VIDEOVIGILÀNCIA

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: AJUNTAMENT DE CAPMANY -NIF: P1704600D
 • Adreça postal: Plaça del Fort, 1, 17750-CAPMANY (GIRONA)
 • Telèfon: 972549017
 • Correu electrònic: ajuntament@capmany.cat
 • Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPD: C/ Elx, 8, bxs.-A, 17600-FIGUERES (GIRONA) – dpd@comseveral.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • A l’AJUNTAMENT DE CAPMANY tractem les seves dades personals amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
 • No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.

Per quant temps conservarem les seves dades?

 • Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Art. 6.1.e) del RGPD – Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • En el seu cas, Forces i Cossos de Seguretat, així com Jutjats i Tribunals.

Transferències de dades a tercers països?

 • No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació i informació sobre si a l’AJUNTAMENT estem tractant, o no, dades personals que el concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’AJUNTAMENT deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el seu cas, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions informatives utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se a l’Ajuntament presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’Ajuntament, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los a la web de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una petició documentada adreçada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament (dpd@comseveral.com), o bé presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214, esc. A, 1r-1a, 08008-Barcelona. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?

 • Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT DE CAPMANY per aquesta finalitat, procedeixen del propi interessat.
 • Les categories de dades que es tracten són les imatges i, en el seu cas, la veu d’empleats i personal de l’Ajuntament, així com ciutadans que hi accedeixin.

PERSONAL

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: AJUNTAMENT DE CAPMANY -NIF: P1704600D
 • Adreça postal: Plaça del Fort,1, 17750-CAPMANY (GIRONA)
 • Telèfon: 972549017
 • Correu electrònic: ajuntament@capmany.cat
 • Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPD: C/ Elx, 8, bxs.-A, 17600-FIGUERES (GIRONA) – dpd@comseveral.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • A l’AJUNTAMENT DE CAPMANY tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació laboral i funcionarial: recursos humans, formació, oposicions i concursos, prevenció de riscos laborals, elaboració de nòmines y pagament de salaris, cotitzacions i assegurances socials.
 • No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.

Per quant temps conservarem les seves dades?

 • Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació laboral o funcionarial amb l’ens i durant els anys necessaris per donar compliment a la normativa sectorial d’aplicació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Art. 6.1.b) del RGPD – Tractament necessari per a l’execució d’un contracte (de caràcter laboral o funcionarial); Art.  6.1.c) del RGPD – Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal (RDL 5/2015, de 30 d’octubre).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Agència Estatal de l’Administració Tributària, Seguretat Social i Mutualitat, amb la finalitat de donar compliment a la normativa sectorial d’aplicació, i a entitats financeres, per tal de realitzar el pagament de les nòmines.

Transferències de dades a tercers països?

 • No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació i informació sobre si a l’AJUNTAMENT estem tractant, o no, dades personals que el concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’AJUNTAMENT deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el seu cas, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions informatives utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se a l’Ajuntament presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’Ajuntament, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los a la web de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una petició documentada adreçada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament (dpd@comseveral.com), o bé presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214, esc. A, 1r-1a, 08008-Barcelona. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?

 • Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT DE CAPMANY per aquesta finalitat, procedeixen del propi interessat.
 • Les categories de dades que es tracten són dades identificatives, acadèmiques i professionals, econòmiques i, en el seu cas, informació comercial. En alguns casos es tracten dades de salut (dades de categoria especial).

CURRÍCULUM VITAE

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: AJUNTAMENT DE CAPMANY -NIF: P1704600D
 • Adreça postal: Plaça del Fort, 1, 17750-CAPMANY (GIRONA)
 • Telèfon: 972549017
 • Correu electrònic: ajuntament@capmany.cat
 • Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPD: C/ Elx, 8, bxs.-A, 17600-FIGUERES (GIRONA) – dpd@comseveral.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • A l’AJUNTAMENT DE CAPMANY tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els currículums vitae rebuts i realitzar el procés de selecció de personal.
 • No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.

Per quant temps conservarem les seves dades?

 • Les dades es conservaran durant dos anys des de la darrera interacció amb l’interessat, a menys que l’interessat revoqui el seu consentiment abans d’aquest termini.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Art. 6.1.a) del RGPD – Consentiment de l’interessat a l’entregar el currículum a l’Ajuntament per a la finalitat indicada anteriorment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • No es cediran dades, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

 • No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació i informació sobre si a l’AJUNTAMENT estem tractant, o no, dades personals que el concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’AJUNTAMENT deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el seu cas, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions informatives utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se a l’Ajuntament presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’Ajuntament, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los a la web de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una petició documentada adreçada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament (dpd@comseveral.com), o bé presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214, esc. A, 1r-1a, 08008-Barcelona. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?

 • Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT DE CAPMANY per aquesta finalitat, procedeixen del propi interessat.
 • Les categories de dades que es tracten són dades identificatives, acadèmiques i professionals.

3.POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers en els processos interns de funcionament. Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web i fan més còmode i ràpida la comunicació. Moltes cookies caduquen en finalitzar la visita al lloc web. Altres s’instal·len a partir de decisions o accions de l’usuari. Algunes cookies poden guardar referències de l’usuari que visita el web a fi i efecte d’identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació quan ens torni a visitar. En cap cas s’utilitzen per a l’obtenció d’altra informació personal de l’usuari. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Aquest lloc web utilitza les galetes de Google Analytics per a obtenir i analitzar informació de la navegació dels usuaris. Això ens permet disposar d’estadístiques per conèixer les preferències i interessos dels que ens visiten i millorar el lloc web. Trobareu més informació sobre aquestes galetes a www.google.com/analytics/.

Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Podeu configurar el vostre navegador per tal que l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podreu suprimir les que s’hagin instal·lat. Trobarà informació sobre com fer-ho a:


Registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament de Capmany

Ajuntament de Capmany