Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 2049 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Nomenament de funcionaris de carrera
Exercici: 2023 Bop: 43-0 Edicte: 1579 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d'aigua potable de Capmany
Exercici: 2023 Bop: 43-0 Edicte: 1578 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 01/2023
Exercici: 2023 Bop: 42-0 Edicte: 1571 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial d'un projecte d'obra local
Exercici: 2023 Bop: 28-0 Edicte: 1003 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva d'establiment de la taxa per drets d'examen i de la seva ordenança fiscal
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 548 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 6-0 Edicte: 12255 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 14 de les Normes Subsidiàries de Capmany
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11989 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11856 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 10/2022
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11606 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a l'estabilització mitjançant concurs de mèrits d'una plaça de l'escala d'Administració General, subescala subalterna, agutzil, grup AP de l'Ajuntament de Capmany