Projectes i planejament

Projecte d’exposició i d’interpretació de la vinya i el vi a la tercera nau de “El Parral” a Capmany (ViVent)


Projecte de Millora del camí del veïnat de Bosquerós


Modificació puntual núm. 14 de les NNSS de Capmany


DUPROCIM


Modificació puntual núm. 13 de les NNSS de Capmany


Modificació puntual número 12 de les NNSS de Capmany


Millora de serveis i paviments del carrer Hospital


Millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent


Suspensió potestativa de tramitacions i llicències en determinats àmbits del sòl no urbanitzable per estudiar la protecció dels murs de pedra seca


Millora de serveis i paviments d’uns trams dels carrers de la Torre, Ponç de Capmany, Vilarnadal i Orient, a Capmany


Plànol de delimitació de prevenció d’incendis de Capmany