Projectes, plans, planejament i informació pública

Projecte per l’adequació de l’espai cultural “La Fraternal” de Capmany a la normativa d’accessibilitat


Pla municipal de Gestió ètica de Colònies Felines de Capmany


Projecte constructiu de pavimentació dels vials de la Vila d’Avall


Projecte de millora del tram de les xarxes d’aigua potable, de pluvials i de sanejament i pavimentació en plataforma única del carrer del Pont de Capmany


Suspensió potestativa de tramitacions, llicències i comunicacions en tot l’àmbit del sòl urbà de Capmany dels usos recreatius i de restauració


Inventari de Camins


Pla director del servei de subministrament d’aigua potable del T.M. de Capmany


Projecte d’obres de conservació del pas d’accés al recinte emmurallat de Capmany BCIN-4151-MH


Millora de serveis i paviments de la Placeta del carrer Centre, a Capmany


Projecte de renovació de la xarxa de distribució urbana en baixa d’aigua potable del carrer del Ventador, el carrer del Nord, el carrer de La Pujada i un tram del carrer Darnius


Projecte d’exposició i d’interpretació de la vinya i el vi a la tercera nau de “El Parral” a Capmany (ViVent)


Projecte de Millora del camí del veïnat de Bosquerós


Modificació puntual núm. 14 de les NNSS de Capmany


DUPROCIM


Modificació puntual núm. 13 de les NNSS de Capmany


Modificació puntual número 12 de les NNSS de Capmany


Millora de serveis i paviments del carrer Hospital


Millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent


Suspensió potestativa de tramitacions i llicències en determinats àmbits del sòl no urbanitzable per estudiar la protecció dels murs de pedra seca


Millora de serveis i paviments d’uns trams dels carrers de la Torre, Ponç de Capmany, Vilarnadal i Orient, a Capmany


Plànol de delimitació de prevenció d’incendis de Capmany