Projectes i planejament

Projecte d’adequació nau llevant Cooperativa Agrícola El Parral de Capmany per centre d’exposició i interpretació del vi (segona fase)


Projecte bàsic i executiu d’ampliació del celler Vinyes d’Olivardots de Capmany al Polígon 2, parcel·la 66 del cadastre de rústiques de Capmany


Projecte tècnic per a una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum al Polígon 3, parcel·la 38 del cadastre de rústiques de Capmany


Millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent


Modificació puntual núm. 11 de les Normes Subsidiàries (NNSS) de Capmany


Suspensió potestativa de tramitacions i llicències en determinats àmbits del sòl no urbanitzable per estudiar la protecció dels murs de pedra seca


Millora de serveis i paviments d’uns trams dels carrers de la Torre, Ponç de Capmany, Vilarnadal i Orient, a Capmany


Adequació nau llevant Cooperativa Agrícola El Parral de Capmany per centre d’exposició i interpretació del vi (primera fase)


Plànol de delimitació de prevenció d’incendis de Capmany


Segona aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 de les NNSS de Capmany