Atribucions de l’equip de govern

L’equip de govern té les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració municipal.

b) Representar l’ajuntament.

c) Convocar les sessions del ple, llevat dels casos que preveuen aquesta Llei i la legislació electoral general, de la junta de govern local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s’estableixi en una disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bans.

f) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes al pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

g) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la direcció superior de tot el personal, acordar-ne el nomenament i les sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, i donar-ne compte al ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que faci. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d’aquesta Llei.

i) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

j) Exercir les accions judicials i administratives i defensar l’ajuntament en les matèries de competència seva, fins i tot quan les ha delegat en un altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple, i en aquest cas donar-ne compte al ple en la primera sessió que faci perquè ho ratifiqui.

k) La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.

l) Adoptar col·lectivament, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediatament al ple.

m) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

n) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui de més de quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

o) Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

p) Adquirir béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni els tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats als casos següents:

1r La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.

2n La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no estigui prevista al pressupost.

q) Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al ple o a la junta de govern local.

r) Ordenar la publicació i l’execució dels acords de l’ajuntament i fer-los complir.

s) Les altres que expressament li atribueixin la llei, i les que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.