Consulta prèvia futures normes

Consultes prèvies a l’elaboració de nous projectes d’ordenances o reglaments

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu de l’Ordenança municipal de protecció dels drets i benestar dels animals de Capmany.

Termini de consulta prèvia: del dia 26 de gener al 22 de febrer de 2024, ambdós inclosos.


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu del Reglament del Cementiri municipal de Capmany.

Termini de consulta prèvia: del dia 10 de novembre a l’11 de desembre de 2023, ambdós inclosos.


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu de l’Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera de Capmany.

Termini de consulta prèvia: del dia 10 de novembre a l’11 de desembre de 2023, ambdós inclosos.


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa drets d’examen.

Termini de consulta prèvia: del dia 3 de desembre al 12 de desembre de 2022, ambdós inclosos.


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu de la Modificació puntual de les NNSS per tal de dividir el polígon d’actuació urbanística núm. 7 en dos polígons independents.

Termini de consulta prèvia: del dia 16 de novembre al 15 de desembre de 2022, ambdós inclosos.


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d’aigua potable.

Termini de consulta prèvia: del dia 11 de novembre al 12 de desembre de 2022, ambdós inclosos.


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu del nou text de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU):

Termini de consulta prèvia: del dia 3 al 23 de febrer de 2022, ambdós inclosos.